Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải là cơ sở đào tạo công lập, nằm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chịu sự quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giáo dục; về tiêu chuẩn nhà giáo, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng.

  • Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo cơ cấu của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, phục vụ cho ngành giao thông vận tải và các ngành nghề khác trong xã hội.
  • Trường là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Trường còn có chức năng liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn và kiểm định các công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Search job
HCMCT Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.